Βρείτε μας στα social:

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Ʃκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοχημείας είναι η προώθηση θεμάτων:

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1980.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση της έρευνας στην Ιατρική Βιοχημεία, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ιατρών σε θέματα σχετικά με την Ιατρική Βιοχημεία, την Εφαρμοσμένη Ιατρική Βιοχημεία και Κλινική Χημεία, την Προληπτική Ιατρική όπως και με θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και μπορούν να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία.

Η συμβολή του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου και ιδιαίτερα του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας στην καθημερινή κλινική πράξη αφορά στην πιθανή διάγνωση, στη διαφορική διάγνωση, στην τελική διάγνωση, στην επιλογή και την παρακολούθηση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Παράλληλα, το Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας πρωτοστατεί στην πλειονότητα των επιδημιολογικών μελετών στον χώρο της Δημόσιας Υγείας. Ως μετρήσιμα μεγέθη, οι βιοδείκτες των διαφόρων παθήσεων αποτελούν το βασικό εργαλείο αξιολόγησης των παραμέτρων που έχουν σχέση με την εκτίμηση και την πρόγνωση της κατάστασης της υγείας.

Οι ιατροί βιοπαθολόγοι είναι σε θέση να παρέχουν εξειδικευμένη κλινική ερμηνεία όχι μόνο στις εργαστηριακές, αλλά και στις κλινικές πτυχές των ασθενειών σύμφωνα με το ιδιαίτερο γνωστικό τους αντικείμενο. Η εκπαίδευση στην εσωτερική παθολογία κατά τη διάρκεια της ειδικότητας έχει ως σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων για συνδυασμένη εργαστηριακή και κλινική πρακτική.

Την τελευταία δεκαετία, η εκρηκτική πρόοδος στη βιοϊατρική τεχνολογία, η αυτοματοποίηση στην εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού διαγνωστικών εξετάσεων και η θεσμοθέτηση μέσω της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας της χρήσης πιστοποιημένων μεθοδολογιών, έχουν δώσει σήμερα χώρο και χρόνο στον ιατρό βιοπαθολόγο να ασχολείται κυρίως με τη μετα-αναλυτική εργαστηριακή αξιολόγηση και την ιατρική αξιολόγηση των ιατρικών πράξεων που εκτελεί και υπογράφει.

Οι αρμοδιότητες του ιατρού βιοπαθολόγου είναι πολύπλευρες και έχουν σχέση με τη διαμόρφωση της γενικής κατεύθυνσης του εκάστοτε εργαστηρίου σε συνάρτηση με τις κλινικές ειδικότητες που εξυπηρετεί, στην ανάπτυξη και επικύρωση των δοκιμασιών, στη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας με την οργάνωση του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εκτελουμένων εξετάσεων, στην κλινική διασύνδεση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στη συμμετοχή σε διεπιστημονικές συνεδρίες, στον καθορισμό της χρησιμότητας των προσδιοριζομένων βιοδεικτών και στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση τους, σε σχέση με τη διάγνωση / παρακολούθηση / πρόγνωση και έλεγχο της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Σήμερα η σημασία των βιοχημικών εξετάσεων ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ιατρικής πρακτικής είναι ευρέως αποδεκτή. Περίπου το 70% των διαγνώσεων στηρίζονται κατά μείζονα λόγο στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο. Οι βιοχημικές εξετάσεις αποτελούν πάνω από το 60% των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια. Η Ιατρική Βιοπαθολογία είναι σαφές ότι παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την παροχή υψηλής ποιότητας και τεκμηριωμένης φροντίδας ιατρικής υπηρεσίας προς όφελος της δημόσιας υγείας.